Specialusis pedagogas

Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos specialiosios pedagogės darbo laikas 2019 – 2020 m. m. I pusmetis

     Specialioji pedagogė Jūratė Budreikienė

Pirmadienis 8.00 – 12.00 

Antradienis 8.00 – 13.00 

Trečiadienis 7.45 – 11.45

Ketvirtadienis 7.45 – 11.45  ir 13.45 – 14.45 

Penktadienis  7.45 – 11.45 ir 13.45 – 14.45 

 

Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos Mastaičių skyriaus Specialiosios pedagogės darbo laikas 2019-2020 I pusmetis

    Specialioji pedagogė Edita Gruiniūtė

Pirmadienis 10.30-13.30

Trečiadienis 12.30-13.30

Ketvirtadienis 8.30–13.30 

Penktadienis 8.00-9.30 ir 11.30-12.30   

 

Specialioji pedagoginė pagalba-pedagoginių priemonių sistema, padedanti užtikrinti veiksmingą specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymą.

Specialiosios ugdymosi pagalbos teikimo uždaviniai:
1. Nustatyti specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti.

2. Stiprinti mokytojų, tėvų gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.
3. Sudaryti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems vaikams.

Specialiojo pedagogo funkcijos:

 •  atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertinti pažangą mokykloje ir esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose;
 •  bendradarbiauti su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numatyti ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taikyti;
 •  rengti sutrikusių funkcijų lavinimo individualiąsias programas, veiklos ataskaitą;
 •  padėti specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 •  patarti mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, padėti rengti ugdymo programas;
 •  teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
 •  naudoti ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgiant į specialiųjų poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
 •  tvarkyti ir pildyti savo darbo dokumentus;
 •  dalyvauti mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje;
 •  taikyti savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;
 •  šviesti mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoti mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.