Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė Irena Jonelienė

Darbo laikas 7.30 val. – 15. 12 val. (Garliava)

 

Socialinė pedagogė Jolanta Dijokienė

Darbo laikas 8.00 – 15.42 val. (Mastaičių skyrius)

 

Socialinės pedagogės darbo tikslas – laiku pastebėti, įvertinti ir spręsti mokyklos nelankymo, nesimokymo, netinkamo elgesio, bendravimo ir kitas problemas. Socialinė pedagogė atlieka socialinį ir prevencinį darbą mokykloje, bendradarbiauja su tėvais, pedagogais, vietos bendruomene, vaiko teisių apsaugos institucijomis.

Mokiniai visada gali kreiptis į socialinę pedagogę, jeigu:

 • turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais;
 • patiria smurtą ir išnaudojimą;
 • turi problemų, susijusių su šeima, tėvais ar mokymusi;
 • turi idėjų ir sumanymų, kuriuos galėtų įgyvendinti, dalyvaudami mokyklos veikloje.

Socialinio pedagogo funkcijos:

 • dirbti su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais,  pedagogais  ir  kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • sunkumais  (pagrindinių  vaiko reikmių  tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirbti su mokiniais,  priklausomais  nuo  alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį  ir  fizinį  išnaudojimą,  vykdyti saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas;
 • padėti  tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką;
 • bendradarbiauti su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
 • padėti  mokytojams geriau  suprasti,  kaip vaikų  socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą;
 • teikti siūlymus, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti  jaukią, saugią darbo aplinką;
 • nuolat palaikyti ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis valstybinėmis įstaigomis;
 • kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais  partneriais  iš  kitų  institucijų atlikti šviečiamąjį-informacinį darbą;
 • inicijuoti, organizuoti socialinių projektų kūrimą ir jų  įgyvendinimą;
 • palaikyti ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis,  teikiančiomis  socialinę,  psichologinę, teisinę pagalbą;
 • atstovauti  ir  ginti vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 • lankyti mokinius jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių;
 • tvarkyti mokinių pavėžėjimo į mokyklą dokumentus.