Mokyklos dokumentai

 1. DĖL MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ PAGAL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS, FIZINIO PAJĖGUMO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
 2. ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI 2019
 3. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
 4. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS
 5. VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ APRAŠAS
 6. MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 7. PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS, KONTROLĖS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKA
 8. MOKYKLOS STRATEGINIS PLANAS 2016-2018
 9. MOKYKLOS NUOSTATAI
 10. BUDĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
 11. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
 12. PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
 13. MOKINIŲ PAVEŽĖJIMO TVARKA
 14. MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS
 15. VEIKLOS PLANAS
 16. 2018 METŲ MOKYKLOS VEIKLOS ATASKAITA

VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS:

 1. 2015 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA
 2. 2016 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA
 3. 2017 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA
 4. 2018 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA
 5. 2019 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

 

VALGIARAŠČIAI:

 1. IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO GRUPIŲ PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS
 2. A. Mitkaus pagrindinės mokyklos 20 dienų valgiaraštis 6-10 metų
 3. A. Mitkaus pagrindinės mokyklos 20 dienų valgiaraštis 11 metų ir vyresni
 4. MASTAIČIŲ SKYRIAUS 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 6-10 METŲ VAIKAMS
 5. MASTAIČIŲ SKYRIAUS 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 11 METŲ IR VYRESNI