Mokinių priėmimas

Priėmimo į mokyklą tvarka

Priemimo komisijos darbo reglamentas

 

 Mokinių priėmimo komisija:

     Komisijos pirmininkas – Inga Šmatauskienė, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja;

Nariai:

Odeta Gelžinienė – pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja;

Irena Vaitkienė – pradinio ugdymo skyriaus vedėja;

Zina Staniulienė – raštinės vedėja;

Sigutė Baužienė – sekretorė.

PRAŠYMŲ PATEIKIMO TERMINAI IR PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ ĮFORMINIMAS

1. Prašymai iš gyvenančių mokyklos aptarnavimo teritorijoje asmenų priimami nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki vasario 28 d.

2.  Steigėjui nustačius komplektų skaičių, iki birželio 1 d. priimami prašymai į mokyklose esančias laisvas vietas.

3. Mokyklose mokinių priėmimą vykdo mokyklos direktorius ir mokinių priėmimo komisija.

4. Priėmimas mokytis į pirmąsias klases. Tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia:

4. 1. prašymą;

4. 2. vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją;

4. 3. gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą;

4.4. Tėvai, norintys leisti vaiką į pirmąją klasę nuo 6 metų, dar turi pateikti
nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą ir brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją.

5. Priėmimas mokytis į 5-10 klases. Tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia:

5. 1. prašymą (jeigu mokėsi toje pačioje mokykloje);

5. 2. prašymą ir gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą, jeigu mokėsi kitoje mokykloje;

5. 3.. baigtą ugdymo programą patvirtinantį dokumentą;

6. Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programą priimamas mokyklos direktoriaus sudarytai komisijai įvertinus jo mokymosi pasiekimus.

    
Dėl mokinių priėmimo kreiptis į raštinę

Tel. pasiteirauti: 8-37-551874