Mokinių taryba

Mokinių tarybos pirmininkas – Matas Brasas 6 a klasė
Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas – Vidas Lukoševičius 9 kl.

Garliavos Adomo Mitkaus mokinių taryba yra mokinių savivaldos institucija. Į mokinių tarybą su pasiūlymais, pageidavimais, nusiskundimais gali kreiptis bet kuris šios mokyklos moksleivis. Mokinių tarybą (MT) sudaro 5 – 10 klasių moksleiviai.

MT tikslas:
atstovauti mokinių interesus Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje.

MT uždaviniai:
suderinus su neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja inicijuoti bei organizuoti mokyklos kultūrinius renginius; dalyvauti prevencinėje bei projektinėje veikloje; svarstyti bei padėti spręsti įvairias moksleiviams kylančias problemas; teikti pasiūlymus mokyklos vidaus tvarkos bei kultūrinės veiklos klausimais.

MT narių rinkimai:
mokinių tarybos narys – pavyzdys kitiems. Jis privalo nuolat stengtis nepriekaištingai elgtis mokykloje ir už jos ribų. MT nariu gali būti kiekvienas pažangus 5 – 10 klasių Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos moksleivis, pritariantis MT veiklai. Kiekvieno naujo nario kandidatūra svarstoma tarybos posėdyje. MT pirmininkas, jo pavaduotojas renkami balsų dauguma iš 5 – 10 klasių MT tarybos narių. Pirmininkas bei jo pavaduotojas vadovauja tarybos veiklai, atstovauja tarybai mokykloje ir už jos ribų. Baigęs mokyklą MT narys pasitraukia iš tarybos. MT narys gali būti šalinamas iš tarybos už nedalyvavimą tarybos veikloje ar nepažangų elgesį.

MT sprendimai:
visi MT narių sprendimai priimamai atviru balsavimu (jeigu taryba nenusprendžia kitaip). Sprendimai laikomi priimtais, jei už juos balsuoja daugiau kaip pusė tarybos narių.

MT narių funkcijos:
· dalyvauti mokyklos bendruomenės gyvenime bei valdyme;
· atstovauti mokinių interesus;
· dalyvauti MT posėdžiuose;
· atstovauti mokinių interesus Mokyklos Tarybos posėdžiuose;
· bendradarbiauti su mokyklos specialistais, sprendžiant mokiniams aktualius klausimus;
· dalyvauti projektinėje bei prevencinėje veikloje;
· inicijuoti bei organizuoti kultūrinius renginius mokykloje;
· atstovauti mokyklą už jos ribų.